ประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ประวัติโดยสังเขป 

 
              
   โดยภารกิจตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของ สถาบันราชภัฏสกลนคร งานรวบรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีพื้นบ้าน การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามขีดความสามารถของการใช้ ราคา และขนาด เพื่อการพัฒนาสังคมท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น เป็นสิ่งที่สถาบันราชภัฏสกลนครจะต้องดำเนินการ และเพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายอย่างเหมาะสมและพอเพียง สถาบันควรมีหน่วยงานจัดการด้านการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชนบท อย่างถาวร มีบุคลากร ทำหน้าที่ประจำ มีงบประมาณสนับสนุน และมีแผนดำเนินงานพัฒนา วิจัย ฝึกอบรม และถ่ายทอด แสดงความเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่นของสถาบันราชภัฏสกลนครอย่างเป็นรูปธรรม 
              
แนวคิดในการจัดทำศูนย์ศึกษาพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม การวิจัยด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการนำกิจกรรมด้านเทคโนโลยีชนบทเข้ามาเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์ โครงการศึกษาเอกเทศ ของนักศึกษาโปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไปและโปรแกรมฟิสิกส์ ควบคู่กับการผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนในรายวิชาผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ และการผลิตอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 โดยนายนิกร สุขปรุง อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบๆบ้านพักเป็นแหล่งการเรียนรู้ ทั้งหมดดำเนินการด้วย งบจัดการศึกษาภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ด้วยกำลังความคิด และการทำงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และโปรแกรมวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการปรับปรุงและพัฒนาไปอย่างช้าๆ ด้วยความจำกัดทางด้าน งบประมาณและกำลังคน แต่ด้วยผลงานที่ปรากฏ บริเวณบ้านพักอาจารย์นิกร เริ่มเป็นที่สนใจของครู อาจารย์ และ นักเรียน นักศึกษาภายนอก มาขอศึกษา มาดูงาน มาฝึกอบรม และเรียกพื้นที่นี้ว่าร่มจำปี


              
พ.ศ.2545 ด้วยแรงสนับสนุนของผู้ทรงคุณวุฒิในสภาประจำสถาบันราชภัฏสกลนครและอธิการบดี สภาประจำสถาบันฯ ได้อนุมัติเงินคงคลังของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 990,000 บาท สร้างอาคารโครงเหล็ก เสริมคอนกรีตชั้นเดียว ขนาด 12.0 X 28.0 เมตร ให้ 1 หลัง ตั้งอยู่ ณ ที่โรงอาหารเก่า ด้านตะวันตกของพื้นที่สถาบัน ใกล้กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาเมื่อปลายตุลาคม 2546 ได้ทำโครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคาร เพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้วยงบประมาณบางส่วนจากสำนักงานอธิการบดีและด้วยความร่วมมือของอาจารย์ในโปรแกรมฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

                ปี 2547 สถาบันราชภัฏฯ ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย ศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ศทม.) จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการและได้รับงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรม และจ้างบุคลากรประจำ เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ และด้วยความสนับสนุนจาก สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้สร้างศาลาพลังงาน สายลม แสงแดด และแรงถีบ ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ประสานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาโปรแกรมฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ และมีการต่อเติมเป็นอาคารปฏิบัติงาน ห้องเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ ห้องซ่อมและสร้างล้อเลื่อนสำหรับคนพิการ สร้างโรงปลูกผักแบบกางมุ้ง ปรับปรุงห้องสำหรับบรรยายการอบรมและจัดการเรียนการสอน และสร้างบ่อเลี้ยงปลาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงขึ้น ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสมได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

การจัดแสดงและบริการ

                  ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในปัจจุบันมีอาคารชั้นเดียว ขนาด 12 x 28 เมตร เป็นอาคารนิทรรศการ พื้นที่โดยรอบ 2,450 ตารางเมตร ได้จัดแสดงชิ้นงานพร้อมเอกสารแนะนำและงานวิจัยต่างๆ รวมทั้งมีอาคารประกอบ ดังนี้
               1.
จัดแสดงงานวิจัยพร้อมเอกสาร มากกว่า 20 เรื่อง จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ สื่อการสอน พร้อมเอกสารการผลิต และแผน การสอน มากกว่า 100 เรื่อง จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มากกว่า 30 รายการ
               2.
จัดทำโครงการจักรยานสูบน้ำเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บริเวณห้วยทราย ด้านหน้า มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จักรยานสูบน้ำ 3 คัน
 
               3.
จัดทำโครงการ ศาลาพลังงาน สายลม-แสงแดด-แรงถีบ สาธิตการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ใน การอบแห้งและผลิตกระแสไฟฟ้า กังหันสูบน้ำแบบแกนดิ่ง และกังหันลมนาเกลือ การประยุกต์ใช้จักรยานเพื่อการสูบน้ำบาดาล จักรยานปั่นผ้าแห้ง จักรยานปั่นนุ่น จักรยานสีข้าวและอื่นๆ
 
              4.
จัดพื้นที่เป็นโรงงาน ขนาด 400 ตารางเมตร พร้อมเครื่องมือช่างสำหรับนักศึกษาและการผลิตชิ้นงาน เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชนบท

  

 

  

 


วันที่ : 27 ก.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 3620

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029