ไบโอดีเซล

ไบโอดีเซล

     ไบโอดีเซล คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตมาจากน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ โดยผ่านขบวนการที่ทำให้โมเลกุลเล็กลง ให้อยู่ในรูปของ เอทิลเอสเตอร์ (Ethyl esters) หรือ เมทิลเอสเตอร์ (Methyl esters) ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลมาก สามารถใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้โดยตรง
     ปฏิกิริยาเคมี
   น้ำมันพืช   
   +   
   เมทานอล (Methanol)
หรือ เอทานอล (Ethanol)   
   -------->   
   เมทิลเอสตอร์ (Methyl esters)
หรือ เอทิลเอสเตอร์ (Ethyl esters)   
   +   
   กลีเซอรีน   
     วิธีการผลิตไบโอดีเซล (Biodiesel) จากน้ำมันพืช
       สารตั้งต้น
       1. น้ำมันมรกต (จากปาล์ม)
       2. โปเตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 1 % (g/ml)
       3. เมทานอล (Methanol) หรือ เอทานอล (Ethanol) 25 %
       ขั้นตอน
          
          
          
1. นำน้ำมันพืชที่ทำจากปาล์มมาจำนวนหนึ่ง
          
2.ชั่งสารโปเตสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 1 % โดยน้ำหนัก
ต่อปริมาตรของน้ำมันพืช (g/ml)
          
          
          
3. ตวงเมทานอลจำนวน 25 % ของน้ำมันพืช
แล้วผสมโปเตสเซียมไฮดรอกไซด์ที่เตรียมไว้
คนให้เข้ากัน
          
4. อุ่นน้ำมันพืชที่เตรียมไว้ให้ได้อุณหภูมิ 45 - 50 C
          
          
          
5. เทสารละลายโปเตสเซียมไฮดรอกไซด์กับเมทานอล
ลงในน้ำมันพืชที่อุ่น คนเข้ากัน
          
6. ยกส่วนผสมลงจากเตาตั้งทิ้งไว้จะเกิดการแยกชั้นระหว่าง
เมทิลเอสเตอร์ กับ กลีเซอรีน
          
          
          
7. แยกน้ำมันไบโอดีเซล (เมทิลเอสตอร์ ) ส่วนบนออกจาก
กลีเซอรีนด้านล่าง แล้วผ่านกระบวนการ Wash เพื่อกำจัด
แอลกอฮอล์และโปเตสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ตกค้าง
          
8. นำไปเติมแทนน้ำมันดีเซลหรือใช้ร่วมกับก๊าซธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

 

ที่มา : http://www.navy.mi.th/dockyard/biodesel.html


วันที่ : 7 พ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 687

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029