วช. เปิดให้ทุนวิจัย55 ระดับป.โท-เอก 140 ทุน

วช. เปิดรับผู้กำลังศึกษาระดับ ป.โท-เอก
เข้ารับ ทุนวิจัย55 จำนวน 140
ทุนวช.

หมดเขตขอรับ ทุนวิจัย วช.55 31 ส.ค. 54

             สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำการวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างเข้มแข็งให้กับระบบการวิจัยของประเทศ และจะนำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนนั้นไปพัฒนาแก้ไขปัญหาประเทศเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่าง วช. กับนักวิจัยรุ่นใหม่และสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย

รายละเอียด ทุนวิจัย วช.55

             วช. จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาในระดับป.โทและป.เอกของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 140 ทุน (ประมาณ) โดยแบ่งหัวข้อการวิจัยดังนี้

  1. ปัญหาสังคมในเด็กและเยาวชน
  2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  3. ระบบโลจิสติกส์
  4. ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
  5. การบริหารจัดการพลังงานและสร้างพลังงานทดแทน
  6. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
  7. การปฎิรูปทางการศึกษา
  8. การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
  9. สันติสุขและการจัดการความขัดแย้ง การสร้างสังคมที่สมานฉันท์ในประเทศและกับประเทศเพื่อนบ้าน

วิธีการสมัครขอรับ ทุนวิจัย วช.55

สอบถามรายละเอียด ทุนวิจัย วช.55  เพิ่มเติมได้ที่

ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   196 ถ.พหลโยธิน ข.จตุจักร กทม. 10900
โทร :  02-579-1289 /02-940-5495

** อ่านรายละเอียด ทุนวิจัย วช.55 พร้อมขั้นตอนการขอรับ ทุนวิจัย วช.55
ทั้งหมดได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง

ที่มา : www.scholarshipinter.com



วันที่ : 8 พ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1136

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029