แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

 

แหล่งทุน

ชื่อทุน

สาขาวิชาที่ให้ทุน

ระยะเวลาเปิดรับ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

http://www.trf.or.th

โทร.0-2298-0455-75ต่อ 120, 129,149, 198, 201

 

Email : trfbasic@trf.or.th

1.  ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

2.  ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)

3.  ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)

4.  ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในต่างประเทศ

    4.1 ทุน Visiting Fellowships ของ   

          สภาวิจัยแห่งชาติของแคนาดา (NRC)

http://www.nserc.ca

    4.2 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ของ

          สกว.- NRC

http://rgj.trf.or.th/thai/rgj51.htm

5.  ทุนวิจัยพื้นฐานแบบกำหนดทิศทาง

5.1    ชุดโครงการวิจับแบบมุ่งเป้า สมุนไพร  ยารักษาโรค  สารเสริมสุขภาพและสารสำหรับการผลิตอาหารปลอดภัย

5.2    ชุดโครงการวิจัยมุ่งเป้าการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

5.3    ชุดโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

6.  ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

- ไม่จำกัด

-  ไม่จำกัด

 

-   ไม่จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

เน้นงานวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และแก้ไขปัญหาของประเทศ

 

 

 

 

 

 

เน้นการวิจัยที่สามารถตอบปัญหา สร้างรูปแบบเสนอทางเลือกหรือชี้นำการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นได้

ปีละครั้ง

พฤศจิกายน - ธันวาคม

 

พฤศจิกายน - ธันวาคม

 มกราคม และกรกฎาคม

 

 

 

 

 

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

1.  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

2. ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา

-  ไม่จำกัด

 

-  ไม่จำกัด

 

ตุลาคม พฤศจิกายน

 

 พฤศจิกายน - ธันวาคม

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

http://www.thaihealth.or.th

 

โทร.0-2298-0500  ต่อ1411

โครงการวิจัยเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

สนับสนุนโครงการที่มุ่งเน้นในการสร้างเสริมสุขภาพ  ก่อประโยชน์ต่อชุมชนหรือประชาชนอย่างชัดเจน  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีพื้นฐานขององค์ความรู้

ตลอดทั้งปี

 

แหล่งทุน

ชื่อทุน

สาขาวิชาที่ให้ทุน

ระยะเวลาเปิดรับ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัย  แห่งชาติ  (วช.)

http://www.nrct.go.th

โทร. 0-2561-2445

1.  ทุนอุดหนุนวิจัยประเภททั่วไป

 

 

2.  ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเร่งด่วน

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

5.  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-อังกฤษ

6.  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-นอรเว

 

 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์

วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย,  ปรัชญา, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์,  เศรษฐศาสตร์, สังคมวิทยา

การวิจัยที่แก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของประเทศ หรือปัญหาอันคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และมีความจำเป็นต้องรีบดำเนินการในทันที หรือรีบหาคำตอบหรือมาตรการ ตลอดจนวิธีการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

อุตสาหกรรม  การเกษตร  การพลังงาน  การแพทย์  การสาธารณสุข  สิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากร  การป้องกันประเทศ  ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา

 

Marine technology,  Energy technology, Material engineering (corrosion, polymers and ceramics),  Information technology,  Environmental technology/ pollution science,  Geotechnical sciences

กุมภาพันธ์-มีนาคม

 

กุมภาพันธ์-มีนาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตลอดทั้งปี

 

 

 

 

 


วันที่ : 9 พ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1230

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029