โครงการปี 55

โครงการบริการให้คำปรึกษาข้อมูล.pdf

โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเผาถ่านและเก็บน้ำส้มควันไม้จากถังน้ำมัน 200 ลิตร.pdf

โครงการ การผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือน.pdf

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดการผลิตข้าวอินทรีย์.pdf

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดการผลิตเนื้อครามอินทรีย์.pdf

 โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.pdf

โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตข้าวกล้องงอก บ้านนางอย ต_เต่างอย อ_เต่างอย จ_สกลนคร.pdf

โครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคขุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร.pdf


วันที่ : 24 พ.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1633

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029