ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

ปรัชญา (Philosophy)
เรียนรู้ความเป็นไทย เพื่อก้าวไกลสู่สากล พร้อมรับสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
รวบรวม เรียนรู้ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พร้อมรับสู่ประชาคมอาเซียน   

 

 

พันธกิจ(Mission)

  1. เป็นศูนย์รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อชนบทและเพื่อพัฒนาให้เหมาะสม สำหรับท้องถิ่นสกลนครและ จังหวัดในกลุ่ม สนุก” ( สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ )
  2. เป็นศูนย์กลางการศึกษาพัฒนาและวิจัย นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้กับการ ดำเนินชีวิตและเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพ
  3. เพื่อเป็นที่จัดแสดงผลงานการศึกษาด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของ  นักศึกษาและอาจารย์
  4. ศึกษาพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ขึ้นใช้เอง เพื่อพัฒนาความคิด และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ นัก ศึกษา อาจารย์ และนักเรียน พร้อมๆกับพัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ อย่างรู้ จริง คิดเป็น ทำได้ แก้ปัญหาเป็น
  5. เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความคิดและรูปแบบการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวัน และพัฒนา การใช้พลังงานที่ยั่งยืน อบอาชีพของประชากรในชนบท

 

 

 


วันที่ : 13 พ.ย. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1313

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029