บุคลากร

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม (ศทม.) มีบุคลากรประจำศูนย์ จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

 

 

       ดร.สุรศักดิ์   แสนทวีสุข

  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

         ดร อุปถัมภ์    โพธิกนิษฐ์

 รองหัวหน้าศูนย์ฝ่ายบริหารและธุรการ 

 

 

 

 

 

 

               อาจารย์วิชชุดา      ภาโสม 

                            กรรมการ 

 

 

 

 

 

              ดร.เพชรรัตน์       ใจบุญ    

                         กรรมการ 

 

 

 

 

 

         

          นายเทพกร   ลีลาแต้ม

                         กรรมการ

                ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 

 

 

 

 

        นายทองจันทร์    ผงสินสุ

                      กรรมการ

                    (ช่างเทคนิค)

 

 

 

 

 

        นายวิชิต   ศรีลำไพ

              กรรมการ

           (ช่างเทคนิค)

 

 

 

 

 

 

       นายแสนสุรีย์    เชื้อวังคำ

           กรรมการและเลขานุการ

                    (นักวิจัย)

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 1 ก.ย. 2553
อ่าน : 3068

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029