โครงการประจำปี 2550-2554


1.  การผลิตอิฐโฟมซีเมนต์

2. การผลิตน้ำหมักชีวภาพ

3. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบจามจุรี

4. การสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน

5. แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาอิสาน

6. ระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 60 วัตต์

7. การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเตือนบริเวณสี่แยกด้วยไฟฟ้าแสงอาทิตย์

8. การฝึกอบรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

9. การฝึกอบรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

10. การฝึกอบรมเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3

11. การอบรมการออกแบบและสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ด้วยวัสดุในท้องถิ่น

12. อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ตามโครงการเครือข่ายหมู่บ้านราชภัฏ 


วันที่ : 28 ม.ค. 2552
อ่าน : 2336

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029