ภาระงานของบุคลากร

๑.ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข             หัวหน้าศูนย์ฯ

   หน้าที่และภาระงาน

         ๑. ดูแลรับผิดชอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ของศูนย์เทคโนโลยีที่
            
เหมาะสม

         ๒. เป็นหัวหน้างานฝึกอบรมและการผลิตสื่อการสอน

         ๓. ดูแลรับผิดชอบแผนงานและงบประมาณ

         ๔. ดูแลรับผิดชอบงานการเงินและวัสดุ

 

 ๒. ดร.อุปถัมภ์   โพธิกนิษฐ์        รองหัวหน้าศูนย์ฝ่ายงานบริหารและธุรการ

    หน้าที่และภาระงาน

          ๑. หัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ

         ๒. เป็นหัวหน้างานนิทรรศการของศูนย์ฯ

         ๓. เป็นวิทยากรให้การอบรมและแนะนำงานของศูนย์ฯ

         ๔. เป็นหัวหน้างานซ่อมบำรุงและปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์ฯ

         ๕. เป็นหัวหน้างานธุรการ

         ๖. ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามการมอบหมาย

  

๓. อาจารย์วิชชุดา      ภาโสม     กรรมการ

     หน้าที่และภาระงาน

             ๑. เป็นหัวหน้าสำนักงานศูนย์

           ๒. เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ

           ๓. ดูแลงานประกันคุณภาพ

           ๔. เป็นวิทยาการให้การอบรมและแนะนำศูนย์

           ๕. ดูแลการผลิตเอกสารและประชาสัมพันธ์

           ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามการมอบหมาย       

 

๔. ดร.เพชรรัตน์    ใจบุญ    กรรมการ

     หน้าที่และภาระงาน

             ๑. ติดตามรับผิดชอบงานวิจัยและโครงการนต่างๆ ของศูนย์

           ๒. เป็นหัวหน้างานฝึกอบรม

           ๓. ดูแลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน

           ๔. ดูแลงานคลินิคเทคโนโลยี

           ๕. เป็นวิทยาการให้การอบรมและแนะนำศูนย์

           ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามการมอบหมาย     

  

๕. นายแสนสุรีย์    เชื้อวังคำ      เลขานุการศูนย์

    หน้าที่และภาระงาน

          ๑. รับผิดชอบงานด้านการจัดแสดงนิทรรศการ       

         ๒. รับผิดชอบงานการผลิตเอกสารและประชาสัมพันธ์

         ๓. เป็นวิทยากรแนะนำเผยแพร่ผลงานของศูนย์ฯ

         ๔.  รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ       

         ๕.   รับผิดชอบงานวิจัย       

         ๖.  จัดฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ      

         ๗. ประสานงานกับคณะกรรมการศูนย์         

         ๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามการมอบหมาย       

 

๖. นายวิชิต    ศรีลำไพ    เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

    หน้าที่และภาระงาน

         ๑.เป็นเจ้าหน้าที่ผลิตและซ่อมบำรุงชิ้นงานวิจัยและสื่อการสอน

        ๒.เป็นช่างซ่อมบำรุงงานอาคารและสาธารณูปโภค

        ๓. ช่วยงานพัฒนาปรับปรุงชิ้นงาน อาคาร และพื้นที่ของศูนย์ฯ

        ๔. ช่วยงานผลิตเอกสารและนิทรรศการ

        ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามการมอบหมาย

 

๗. นายทองจันทร์   ผงสินสุ    เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

    หน้าที่และภาระงาน

         ๑. ดูแลรับผิดชอบพื้นที่รอบอาคารทั้งหมดของศูนย์ฯ

        ๒. เป็นเจ้าหน้าที่ผลิตและซ่อมบำรุงชิ้นงานวิจัยและสื่อการสอน

        ๓. เป็นช่างซ่อมบำรุงงานอาคารและสาธารณูปโภค

        ๔. เป็นวิทยากรในการจัดนิทรรศการ

        ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามการมอบหมาย

 

 

๘. เทพกร  ลีลาแต้ม      ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

    หน้าที่และภาระงาน

          ๑. รับผิดชอบงานสารบรรณ

         ๒. รับผิดชอบงานเลขานุการ

         ๓. รับผิดชอบงานการประชุม

         ๔. รับผิดชอบงานบุคลากรและสวัสดิการ

         ๕. ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการของศูนย์

         ๖. รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุ

         ๗. ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี

         ๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามการมอบหมาย

 

 

 

 

 

 


วันที่ : 1 ก.ย. 2553
อ่าน : 2750

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029