ความเป็นมาของโครงการ

ความเป็นมาของโครงการ

          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้บริการด้านการศึกษาในกลุ่มสนุก ประกอบด้วยจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียง ที่มีประชาการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เป็นต้น แต่ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ภารกิจของมหาวิทยาลัยนอกจากการจัดการเรียนการสอน ยังมีภารกิจทางด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจึงได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.สำเร็จ  คันธี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 

         

         ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดตั้งสำนักงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขึ้น ณ ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและดำเนินงานด้านการบริการวิชาการให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรจาก 3 คณะ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน
 

วัตถุประสงค์

        1) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลบริการให้คำปรึกษา ถ่ายทอดและวิจัยทางเทคโนโลยี 

        2) เพื่อเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกับคลินิกเทคโนโลยีส่วนกลาง

        3) ให้บริการปรึกษาข้อมูล จัดฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

        4) เพื่อเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องในชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคมให้ดีขึ้น

          
 

กลุ่มเป้าหมาย

       ประชาชนทั่วไปที่สนใจในกลุ่มจังหวัดสนุก ได้แก่ จ.สกลนคร, จ.นครพนม, จ.มุกดาหารและจ.กาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง 

          


วันที่ : 2 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 2628

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029