คณะผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารคลินิกเทคโนโลยี

 


ดร.สำเร็จ คันธี
ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี


ผศ.ศิริชาติ ศรีวงษา
รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี


ผศ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ
ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยีดร.กิตติชัย โสพันนา
ผู้ประสานงาน


นายสิทธิรักษ์ แจ่มใส
ผู้ประสานงาน
 


ผศ.น.สพ.ธราดล จิตจักร
ผู้ประสานงาน
 
 

 คณะกรรมการดำเนินงานดร.สุรศักดิ์  แสนทวีสุข
ประธาน


ดร.อุปถัมภ์   โพธิกนิษฐ์
รองประธานนายแสนสุรีย์   เชื้อวังคำ
กรรมการและเลขานุการนายเทพกร    ลีลาแต้ม
กรรมการ


นายทองจันทร์  ผงสินสุ
กรรมการ


นายวิชิต   ศรีลำไพ
กรรมการ

ผู้รับผิดชอบโครงการดร.อุปถัมภ์    โพธิกนิษฐ์


ผศ.อังคณา  เทียนกล่ำนางทาริกา   โกฏสันเทียะนางสุวภา    ยศตะโคตร

 


วันที่ : 2 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 3086

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029