เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด

ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์แบบหลังคาจั่ว

อิฐโฟมซีเมนต์แบบคานโยก

ระบบบำบัดน้ำเสียในบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาด้วยไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

จักรยานบดอเนกประสงค์ 

เครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย 

กังหันเติมอากาศใบอ่อนในนากุ้ง

เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตรและการเก็บน้ำส้มควันไม้

การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือน

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

การผลิตน้ำหมักชีวภาพ 

อิฐบล็อกประสาน

เครื่องตากเนื้อแดดเดียวพลังงานแสงอาทิตย์

ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลม

จักรยานสูบน้ำแบบ ศทม.


วันที่ : 2 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 2368

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029