ระบบบำบัดน้ำเสียในบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาด้วยไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

ระบบบำบัดน้ำเสียในบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาด้วยไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

 

     ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
           ออกแบบและสร้างบ่อเลี้ยงปลาซีเมนต์ที่ก้นบ่อมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเพื่อต่อท่อระบายของเสียจากเศษอาหารหรือขี้ปลา ผ่านไปยังบ่อกรองที่มีวัสดุกรองเป็นชั้นๆ โดยใช้เครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากผิวชั้นกรองแล้วปล่อยให้ตกกระทบกับใบกังหัน ซึ่งเป็นการเติมออกซิเจนให้กับละอองน้ำในอากาศก่อนที่จะตกลงบ่อเลี้ยงต่อไป ทำให้น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้นจากการกรองและเติมออกซิเจน ทดแทนการต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยๆ ปลาที่เลี้ยงจะเจริญเติบโตเร็วขึ้น

                                     

    การจัดการกับเทคโนโลยี
          ระบบบำบัดน้ำเสียในบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลาด้วยไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ คือ สร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลานิลขนาด 4.00 X 6.00 X 1.50 เมตร พื้นบ่อมีท่อระบายน้ำลงบ่อกรองที่มีผนังบ่อด้านหนึ่งติดกับบ่อเลี้ยงปลา ขนาด 0.90 X 1.70 X 1.20 เมตร ภายในทำตะแกรงใส่วัสดุกรอง ด้านบนของบ่อเลี้ยงปลาทำโครงหลังคาเหล็กรูปโค้ง มุงด้วยตาข่ายพลาสติกกันแสง 40 % ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 12 โวลต์ 50 วัตต์ จำนวน 2 แผง ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ จ่ายให้เครื่องสูบน้ำกระแสตรง ขนาด 12 โวลต์ 40 วัตต์ สูบน้ำจากบ่อกรองขึ้นไปปล่อยลงในบ่อเลี้ยงปลาผ่านกังหันพลังน้ำไหลที่มีใบกังหันเป็นถาดสี่เหลี่ยมเจาะรู แรงกระแทกของน้ำจะทำให้กังหันหมุน และน้ำจะถูกสาดตกลงบนตะแกรงขนาด 0.40 X 0.52 เมตร ที่วางพาดอยู่กับเสาของกังหัน ทำให้น้ำกระเด็นออกสัมผัสกับอากาศ ละลายออกซิเจนตกลงสู่บ่อเลี้ยงปลา
 

          คุณภาพของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ตลอดระยะเวลา 90 วัน พบว่า น้ำในบ่อเลี้ยงปลามีค่าความขุ่น 33.33 NTU ความนำไฟฟ้า 335.92 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ปริมาณออกซิเจน 4.37 มิลลิกรัมต่อลิตร และความเป็นกรด-เบส 7.45 ได้คุณภาพน้ำตามประกาศของคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ในแหล่งน้ำประเภทที่ 3 ซึ่งปลาทั่วไปสามารถเจริญเติบโตได้อย่างธรรมชาติและสามารถขยายพันธุ์ได้
 

         เมื่อนำปลาในบ่อมาคำนวณหาอัตราการแลกเนื้อ พบว่า จากปลาจำนวน 500 ตัว มีอัตราการรอด 478 ตัว เป็นปลาขนาดใหญ่ จำนวน 154 ตัว มีน้ำหนักรวม 48.0 กิโลกรัม ปลาขนาดกลาง 324 ตัว มีน้ำหนักรวม 46.5 กิโลกรัม และยังมีปลาที่เป็นปลาขนาดเล็กอีก จำนวน 211 ตัว มีน้ำหนักรวม 8.7 กิโลกรัม อัตราการแลกเนื้อ 44.34 % ซึ่งเป็นอัตราที่ได้ผลดีพอประมาณ

         ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
               1. เป็นระบบเลี้ยงปลาที่ใช้พื้นที่และน้ำปริมาณน้อย
               2. ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยๆ เนื่องจากมีระบบการบำบัดน้ำเสียด้วยการกรองและเติมออกซิเจน
               3. เป็นการประหยัดพลังงานทดแทนการเลี้ยงปลานี้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ
 

                 


วันที่ : 3 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 6008

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029