เครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย

 เครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย

 

       ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี
             
             เครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอยมีการออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการบำบัดสภาพสภาพน้ำที่ปริมาณออกซิเจนต่ำ โดยหลักการทำงาน คือ การนำน้ำที่อยู่บ่อหรือแหล่งน้ำธรรมชาติมาบำบัดโดยการทำให้เป็นละอองเล็กๆ กระจายในอากาศให้นานที่สุดโดยการสูบน้ำขึ้นมาผ่านท่อแล้วตกกระทบกับใบกังหัน ที่ทำเป็นถาดและเจาะรูเพื่อกระจายหยดน้ำให้มากและอยู่ในอากาศให้นานที่สุด แล้วจึงปล่อยให้ตกลงสู่แหล่งน้ำตามเดิม

             

       การจัดการกับเทคโนโลยี

             เครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอย ประกอบด้วย ทุ่น ขนาด 30 ลิตร 4 ใบ โครงกังหันขนาด 1.2x2.0x1.5 เมตร ใบกังหันขนาด 11x70x3 เซนติเมตร 12 ใบ เจาะรูใบละ 58 รู ท่อพีวีซีขนาด 1.5 นิ้วต่อจากปั๊มไปยังกังหันตรงปลายเจาะรูให้ขนานกับใบกังหัน 17 รู ปั๊มไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า ขนาดท่อ 1.5 นิ้ว เมื่อปั๊มสูบน้ำจากบ่อส่งผ่านไปตามท่อและกระจายตามรูจะตกกระทบกับใบกังหันเกิดการหมุน หยดน้ำแตกกระจายเป็นฝอยเหนือผิวน้ำ ทำให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศมากและเวลานานส่งผลให้ออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างรวดเร็วและมากขึ้น
             จากผลการศึกษาเครื่องกลเติมอากาศแบบทุ่นลอยพบว่า มีประสิทธิภาพในการเพิ่มออกซิเจนในน้ำเท่ากับ 112 กรัมต่อชั่วโมง สามารถนำไปใช้ในการเติมออกซิเจนในบ่อเลี้ยงปลาและปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติได้

           

         ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
              1.ใช้เพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยงปลา
              2.ใช้บำบัดน้ำเสียโดยการเพิ่มออกซิเจนในแหล่งน้ำธรรมชาติได้

            
 


วันที่ : 3 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 7226

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029