ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์แบบหลังคาจั่ว

 ตู้อบแห้งแสงอาทิตย์แบบหลังคาจั่ว

 

 

        ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี

              ออกแบบและสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลังคาจั่วขนาดพื้นที่ตากผลิตภัณฑ์ 1 ตารางเมตร จำนวน 4 ชั้นเป็นแบบตะแกรง โดยใช้แผงเซลล์สุริยะผลิตกระแสไฟฟ้าหมุนพัดลมกระแสตรงระบายร้อนจากแผงรับรังสีจากข้างล่างขนสู่ข้างบน ตู้อบจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าภายนอกทำให้ผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งเร็วกว่าการตากแบบธรรมดา และมีความสะอาดปราศจากฝุ่นละออง แมลงวันไม่ตอม ไม่ต้องเคลื่อนย้ายเมื่อเวลาฝนตก

            

       การจัดการกับเทคโนโลยี

            การอบแห้ง คือ การระเหยของน้ำออกจากวัสดุ ปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยการระเหยคืออุณหภูมิสูงความชื้นต่ำตู้อบแห้งแสงอาทิตย์ใช้หลักการตู้เรือนกระจก สร้างตู้หลังคากระจกให้แสงอาทิตย์ผ่านไปตกกระทกพื้นโลหะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานความร้อน ทำให้ภายในตู้มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ทำให้วัสดุที่ตากไว้ในตู้ระเหยน้ำได้เร็วขึ้น การติดตั้งพัดลมที่ด้านล่างของพื้นตู้ปลายด้านหนึ่งและเจาะช่องอากาศออกด้านบนของตู้อีกปลายหนึ่ง จะทำให้อากาศชื้นไหลออกช่วยให้การระเหยน้ำได้เร็วขึ้นและโดยการออกแบบขนาดของตู้อบแห้ง และขนาดของพัดลมที่พอเหมาะจะทำให้ประสิทธิภาพการอบแห้งสูงสุดได้

           

      ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

           1. เป็นเครื่องอบแห้งที่สามารถนำไปใช้ในธุรกิจครัวเรือนได้
           2. ผลิตภัณฑ์ที่อบแห้งมีความสะอาดปราศจากฝุ่นละออง แมลงวันไม่ตอม ไม่ต้องเคลื่อนย้ายเวลาฝนตก
           3. เป็นการประหยัดพลังงานทดแทนการอบแห้งโดยใช้พลังงานไฟฟ้า
 


วันที่ : 3 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 4947

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029