การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือน

 การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือน

 

         ลักษณะเด่นของเทคโนโลยี

               การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นการนำเอามูลสัตว์ที่เกษตรส่วนใหญ่จะนำไปใช้เป็นปุ๋ย มาเปลี่ยนเป็นพลังงานก่อนซึ่งผลที่ได้คือ แก๊สชีวภาพ (แก๊สมีเทน) สามารถนำไปหุงต้มอาหารครัวเรือนหรือเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยระบบที่ผลิตแก๊สมีลักษณะที่กะทัดรัดสามารถจัดวางได้แม้มีพื้นที่น้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้แก๊สของแต่ละครัวเรือน ลงทุนในครั้งเดียวสามารถใช้งานได้ตลอดไป

               

        การจัดการกับเทคโนโลยี

               1. สร้างถังหมักโดยการนำเอาถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร จำนวน 3 ใบมาเจาะรูเพื่อเติมมูลสัตว์ ท่อระบายน้ำล้มและท่อส่งแก๊ส
                   ทั้ง 3 ใบ พ่วงเข้ากัน
               2. นำถังขนาด 200 ลิตร อีก 3-5 ใบเปิดฝาเจาะฝังท่อแก๊สให้พ้นปากถังจากนั้นเติมน้ำเกือบเต็ม ใช้ถังขนาดเล็กกว่าสวมลงไป
                   แล้วเจาะพ่วงทะลุหากัน
              3. เติมมูลสัตว์ 1/3 ของถังหมักแล้วเติมน้ำให้ล้นออกแล้วพอ
              4. ต่อท่อนำแก๊สเข้ากับหัวเตาแก๊สแบบฟู่เพื่อการใช้งานเมื่อหมักผ่านไป 2 สัปดาห์จะมีแก๊สเกิดขึ้น
              5. เติมมูลสัตว์ทุกวันๆ ละ 2-3 กก.ต่อถังหมัก

               

       ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

             1. ใช้เป็นพลังงานทดแทนแก๊สหุงต้ม
             2. เป็นการนำเอามูลสัตว์ที่ใช้เป็นปุ๋ยมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานทดแทนก่อน
             3. ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
             4. เป็นการลดมลภาวะโลกร้อน
 

             


วันที่ : 3 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 9949

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029