ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเผาถ่านเพื่อเก็บน้ำส้มควันไม้ การสร้างจักรยานสูบน้ำ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ”

 

   หน่วยงานที่รับผิดชอบ : 
             ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  ระยะเวลา 
             ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553-30 กันยายน 2553 โดยจัดอบรมจำนวน 2 รุ่นๆละ 50 คน ระยะเวลา 2 วัน/รุ่น

  สถานที่ในการดำเนินงาน
             ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
             ตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

     หลักการและเหตุผล
           ด้วยโครงการจัดตั้งคลินิกเทคโนโลยี มีการดำเนินงานบริการด้านวิชาการด้วยการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ไปพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างมีความสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาตนเอง มีการทำเกษตรอินทรีย์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติในการปรับปรุงดินและพืชโดยลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมและผลผลิต มีการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชน ดังนั้นศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงมีความคิดที่จะถ่ายทอดการเผาถ่านเพื่อเก็บน้ำส้มควันไม้ การสร้างจักรยานสูบน้ำ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ให้กับชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่ยั่งยืน

    วัตถุประสงค์
            - เพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเผาถ่านเพื่อเก็บน้ำส้มควันไม้ การสร้างจักรยานสูบน้ำ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ
            - เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และลดรายจ่ายของเกษตรที่ผ่านการอบรม
            - เพื่อให้เกิดความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและรักษาสิ่งแวดล้อม
            - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและการเกษตรให้กับชุมชน

   กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ : 
            - กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในตำบลฮางโฮง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 100 คน
            - ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง

   สรุปผลการดำเนินงาน
            การจัดฝึกอบรม การเผาถ่านด้วยถังน้ำมัน 200 ลิตร เพื่อเก็บน้ำส้มควันไม้ การสร้างจักรยานสูบน้ำ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ ฌ ตำบลฮางโอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2553 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน

   ผลการประเมิณและความพึงพ่อใจ
            โดยผลการประเมิณในภาพรวมอยู่ในกลุ่ม มากที่สุด ทั้งในด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก

    ผลการประเมิณข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลังสูตร
             โดยผลการประเมิณในภาพรวมอยู่ในกลุ่ม มากที่สุด ทั้งส่วนการนำไปใช้ประโยชน์ ความเหมาะสมของเนื้อหา วิทยากร ระยะเวลาการอบรม ความคุ้มค่าและการนำไปใช้ประโยชน์ 
             เมื่อคำนวณผลตอบแทนโครงการ มีค่าเท่ากับ 13.98 เท่า

 

 ภาพประกอบการอบรม


วันที่ : 4 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 2434

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029