กระแสโลกในอนาคต

 

 

 

วันนี้พวกเราพร้อมที่จะดารงชีวิตอยู่ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมมีความเป็นพลวัตมากขึ้นแล้วหรือยัง เพื่อการปรับตัวให้เกิดสมดุล เราลองมาดูแนวโน้มของกระแสโลกในอนาคตกัน เวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum)” ประจาปีที่เมืองดาวอสเมื่อไม่นานมานี้ ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มของกระแสโลกเราในอนาคตอันใกล้ว่าจะประกอบไปด้วยความเสี่ยงต่างๆ มากมาย จัดเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

1.

หมวดความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ (Economic Risks) อาทิ ค่าดอลลาร์ที่อ่อนตัวลง ราคาน้ามันที่พุ่งสูงขึ้น ราคาอาหารที่เปลี่ยนแปลงง่าย และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ชลอตัวลง เป็นต้น

2.

หมวดความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมือง หรือภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risks) อาทิ การแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ เกาหลีเหนือ ความไม่มั่นคงปลอดภัยของประเทศอัฟกานิสถาน และช่องว่างระหว่างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีระดับโลก เป็นต้น

3.

หมวดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risks) อาทิ อากาศที่แปรปรวน ความแห้งแล้ง แผ่นดินไหว มลพิษทางอากาศ การขาดแคลนน้า และการสูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น

4.

หมวดความเสี่ยงด้านสังคม (Societal Risks) อาทิ โรคระบาดเรื้อรัง การอพยพย้ายถิ่นฐาน และความพิการซ้าซ้อน เป็นต้น

5.

นอกจากมุมมองในแง่ความเสี่ยงแล้ว ยังมีตัวแทนของนักคิดบางกลุ่มที่เสนอภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกในลักษณะที่แตกต่างออกไป ที่สาคัญและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในโลกสมัยใหม่ คือ อัลวิน ทอฟล์เลอร์

อนาคตแบ่งออกได้เป็น

ประเด็นสาคัญของการวิเคราะห์แนวโน้มโลกในอนาคตจากมุมมองทั้งสองที่กล่าวมานั้น มีความสอดคล้อง และเหมือนกันในแง่ของความเป็นพลวัต เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และเป็นสังคมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งดูราวกับว่าจะเกิดภาพสังคม และอนาคตของโลกที่ดูไม่สวยสดในสายตาของนักคิดเท่าใดนัก แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนกลับมีความเห็นในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ การนาเสนอภาพที่น่าสะพรึงกลัวของโลกนี้ น่าจะเป็นพลังอันสาคัญในการที่จะช่วยกันยับยั้งความเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นในโลกสมัยหน้า อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันที่สาคัญที่จะทาให้พวกเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่งดงาม ท่ามกลางความตึงเครียดที่โถมเข้าหาชีวิตความเป็นอยู่ของเราแทบไม่เว้นในแต่ละวัน และในท้ายที่สุด พวกเราทุกคนจะร่วมกันลดความเสี่ยงของสังคม ทาให้ความไม่แน่นอนอ่อนตัวลง เกิดเป็นการเคลื่อนไหวที่สาคัญของพลังมนุษย์ในการที่จะสร้างสมดุลให้แก่โลกใบน้อยของเราอีกครั้งหนึ่ง เพราะมนุษย์เรานั้นดารงชีวิตอยู่ด้วยความฝัน ลงแรงกาย แรงใจ แรงสมองต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า งดงามกว่าอยู่เสมอ ดังนั้น โลกในอนาคตของเราถึงแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง แต่เราก็สามารถหาทางออก หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ ด้วยการสร้างพลังที่แข้มแข็ง ที่สกัดออกมาจากมันสมองอันชาญฉลาดของมนุษย์นั่นเอง

หมวดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี (Technological Risks) อาทิ การล่มสลายของโครงสร้างทางข่าวสารข้อมูล และการฉ้อโกงของข้อมูล เป็นต้น (Alvin Toffler) ผู้ซึ่งได้พยากรณ์อนาคตหรือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะทาให้สังคมต้องมีการตื่นตัว และเฝ้าระวัง อีกทั้งยังนาเสนอวิธีการที่จะนาไปสู่การปรับตัวให้เข้ากับสังคมในอนาคต คงจะจากันได้ว่าเขาได้เสนอแนวคิดของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีพื้นฐานความเชื่อตั้งอยู่บนระบบการผลิต ทอฟล์เลอร์มองภาพโลก3 แนวคิด แนวคิดแรกที่เขานาเสนอ คือ การสะดุ้งสะเทือนของโลกในอนาคต (Future Shock) ต่อมาเขาได้นาเสนอแนวคิดที่สอง คือ คลื่นลูกที่สาม (The Third Wave) และแนวคิดสุดท้าย คือ อานาจใหม่ (Power Shift) โดยแนวคิดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ แนวคิดเรื่องคลื่นลูกที่สาม1 ที่พยายามอธิบายและชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์จากความเปลี่ยนแปลงของฐานการดารงชีวิตทางเศรษฐกิจของมนุษย์ คลื่นลูกที่สามถือว่าเป็นรากฐานของภาพอนาคตสังคมใหม่ที่มีการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ สังคมจะแยกย่อยมีความหลากหลายสูง สังคมจะไม่เป็นสังคมที่มีศูนย์รวมในระดับโลก แต่จะต้องเป็นสังคมที่ยึดถือความหลากหลายเป็นหลัก ยึดถือความแตกต่างและเสรีภาพส่วนบุคคล ที่สาคัญการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนั้น จะมีองค์กรในระดับสากลเป็นผู้ดูแล และถูกหลอมละลายเข้าไปสู่ระบบเครือข่ายในที่สุด

 

1 The Third Wave

( แนวคิดคลื่นลูกที่สาม) ในมุมมอลของ ทอฟล์เลอร์ ประกอบไปด้วย คลื่นลูกที่หนึ่ง คือ การปฏิวัติเกษตรกรรมจากการดารงชีวิตบนการแสวงหาอาหารมาเป็นการอยู่กับที่ ชีวิตในหมู่บ้าน ครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเลี้ยงตนเอง มีระบบชนชั้นวรรณะ ปกครองด้วยระบอบอานาจนิยม คลื่นลูกที่สอง คือ การปฏิวัติอุตสาหรรม ทาให้เกิดสังคมเมือง ครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว วัฒนธรรมมวลชน อุดมการณ์ชาตินิยมเป็นสิ่งสูงสุด และคลื่นลูกที่สาม คือ การปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศ

 

 

 

จากการประชุม


วันที่ : 29 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 996

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029