ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ]
: 259
: 186
: 170
: 146
: 184
: 188
: 171
: 169
: 188
: 173
: 184
: 175
: 166
: 182
: 197
: 167
: 174
: 175
: 176

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 2 [3] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029