ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ]
: 462
: 387
: 400
: 327
: 258
: 313
: 260
: 283
: 435
: 363
: 280
: 392
: 270
: 273
: 278
: 297
: 398
: 322
: 280
: 289
: 338
: 265
: 372
: 338
: 328
: 438
: 322
: 307
: 298
: 362

ไปที่หน้า : [1] 2 3 ถัดไป | สุดท้าย

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029