ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ช่อง 5 ขอถ่ายทำสารคดี ]
: 213
: 176
: 166
: 153
: 159
: 156
: 154
: 169
: 153
: 162
: 135
: 157
: 139
: 157
: 152
: 168

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029