ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ช่อง 5 ขอถ่ายทำสารคดี ]
: 227
: 193
: 178
: 169
: 171
: 171
: 166
: 181
: 164
: 175
: 149
: 169
: 152
: 171
: 166
: 183

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029