ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศทม.ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาและพื้นที่รอบๆช่วง เดือน มีนาคม - เมษายน ]
: 295
: 401
: 373
: 355
: 335
: 312
: 323
: 266
: 273
: 291
: 333
: 399

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029