ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศทม.ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาและพื้นที่รอบๆช่วง เดือน มีนาคม - เมษายน ]
: 270
: 373
: 351
: 329
: 318
: 290
: 300
: 250
: 255
: 272
: 307
: 375

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029