ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ 14 -15 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
: 239
: 290
: 201
: 170
: 174
: 172
: 159
: 173
: 177
: 168
: 169
: 182
: 169
: 193
: 235
: 199

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029