ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ 14 -15 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ]
: 260
: 312
: 221
: 191
: 197
: 189
: 175
: 192
: 200
: 187
: 192
: 203
: 182
: 215
: 254
: 213

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029