ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศึกษาดูงาน 23 - 26 มีนาคม 54 ]
: 364
: 360
: 329
: 249
: 265
: 321
: 242
: 248
: 224
: 239
: 220
: 239
: 222
: 243
: 230
: 249
: 365
: 280
: 316
: 280
: 342
: 349
: 347
: 257

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029