ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศึกษาดูงาน 23 - 26 มีนาคม 54 ]
: 387
: 388
: 352
: 276
: 293
: 344
: 261
: 272
: 252
: 265
: 241
: 261
: 241
: 267
: 249
: 275
: 389
: 303
: 337
: 300
: 360
: 365
: 362
: 274

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029