ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ออกติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับอาศรม ฤาษีตาไฟ เตชวโร ]
: 441
: 374
: 424
: 371
: 358
: 421
: 316
: 434
: 303
: 302
: 332
: 288
: 374
: 346
: 406
: 318
: 341
: 312
: 320
: 359
: 380
: 460
: 373
: 372
: 426
: 497
: 531
: 480
: 407
: 425

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029