ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ออกติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับอาศรม ฤาษีตาไฟ เตชวโร ]
: 462
: 398
: 449
: 394
: 379
: 445
: 340
: 457
: 323
: 320
: 360
: 312
: 397
: 369
: 430
: 338
: 364
: 327
: 341
: 381
: 391
: 471
: 387
: 387
: 439
: 510
: 544
: 490
: 418
: 440

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029