ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมการเผาถ่านและเก็บน้ำส้มควันไม้จากถังน้ำมัน 200 ลิตร และการสร้างจักยานสูบน้ำแบบ ศทม. 4-5 มิถุนายน 4554 ]
: 387
: 377
: 384
: 404
: 438
: 426
: 430
: 424
: 310
: 324
: 488
: 339
: 308
: 343
: 327
: 332
: 400
: 438
: 338
: 409
: 385
: 290
: 313

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029