ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมการเผาถ่านและเก็บน้ำส้มควันไม้จากถังน้ำมัน 200 ลิตร และการสร้างจักยานสูบน้ำแบบ ศทม. 4-5 มิถุนายน 4554 ]
: 360
: 354
: 358
: 384
: 418
: 405
: 405
: 400
: 282
: 299
: 465
: 319
: 287
: 319
: 303
: 307
: 371
: 409
: 316
: 392
: 370
: 277
: 297

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029