ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมการเผาถ่านและเก็บน้ำส้มควันไม้จากถังน้ำมัน 200 ลิตร และการสร้างจักยานสูบน้ำแบบ ศทม. 4-5 มิถุนายน 4554 ]
: 395
: 386
: 390
: 409
: 442
: 431
: 436
: 428
: 314
: 329
: 495
: 345
: 316
: 351
: 335
: 339
: 408
: 444
: 346
: 412
: 390
: 298
: 316

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029