ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมการเผาถ่านและเก็บน้ำส้มควันไม้จากถังน้ำมัน 200 ลิตร และการสร้างจักยานสูบน้ำแบบ ศทม. 25 - 26 มิถุนายน 4554 ]
: 293
: 295
: 307
: 282
: 426
: 388
: 416
: 314
: 405
: 287
: 287
: 289
: 292
: 296
: 277
: 445
: 363
: 457
: 310
: 275
: 302
: 277
: 267
: 429
: 334
: 388
: 395
: 426
: 438
: 382

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029