ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมการเผาถ่านและเก็บน้ำส้มควันไม้จากถังน้ำมัน 200 ลิตร และการสร้างจักยานสูบน้ำแบบ ศทม. 25 - 26 มิถุนายน 4554 ]
: 272
: 274
: 287
: 263
: 411
: 373
: 396
: 290
: 388
: 270
: 263
: 271
: 272
: 275
: 259
: 426
: 345
: 439
: 294
: 263
: 295
: 268
: 261
: 424
: 325
: 382
: 388
: 419
: 433
: 379

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029