ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ พัฒนาศูนย์ฯ พ.ศ. 2554 ]
: 269
: 391
: 320
: 383
: 368
: 360
: 353
: 345
: 367
: 355
: 254
: 257
: 366
: 243
: 374
: 379
: 388
: 363
: 381
: 364
: 349
: 373
: 248
: 258
: 344
: 391
: 366
: 433
: 452
: 464

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029