ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ พัฒนาศูนย์ฯ พ.ศ. 2554 ]
: 314
: 442
: 364
: 437
: 417
: 415
: 404
: 386
: 414
: 405
: 304
: 313
: 416
: 294
: 428
: 429
: 433
: 412
: 426
: 401
: 384
: 410
: 284
: 295
: 382
: 427
: 402
: 476
: 495
: 515

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029