ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ พัฒนาศูนย์ฯ พ.ศ. 2554 ]
: 279
: 401
: 329
: 394
: 379
: 374
: 366
: 354
: 377
: 366
: 266
: 268
: 377
: 255
: 388
: 391
: 398
: 375
: 389
: 372
: 356
: 384
: 256
: 265
: 351
: 398
: 374
: 443
: 461
: 476

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029