ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ พัฒนาศูนย์ฯ พ.ศ. 2554 ]
: 310
: 193
: 165
: 167
: 155
: 168
: 155

ไปที่หน้า : แรก | ก่อนหน้า | 1 [2] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029