ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ รร.นาแกสามัคคีวิทยา เยียมชมศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ]
: 489
: 458
: 466
: 356
: 438
: 347
: 455
: 334
: 444
: 326
: 357
: 284
: 354
: 346
: 341
: 464
: 431
: 352
: 349
: 326
: 339

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029