ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ รร.นาแกสามัคคีวิทยา เยียมชมศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ]
: 496
: 467
: 475
: 365
: 449
: 357
: 466
: 344
: 454
: 335
: 367
: 297
: 364
: 354
: 349
: 472
: 441
: 361
: 361
: 334
: 344

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029