ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ รร.นาแกสามัคคีวิทยา เยียมชมศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม ]
: 519
: 490
: 495
: 385
: 483
: 383
: 494
: 367
: 480
: 359
: 395
: 327
: 383
: 380
: 371
: 496
: 467
: 381
: 390
: 352
: 360

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029