ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมภายใต้โครงการหมู่บ้านราชภัฎฯ 4-5 สิงหาคม 54 ณ บ้านนางอย ]
: 310
: 302
: 289
: 333
: 337
: 398
: 277
: 406
: 398
: 397
: 404
: 405
: 310
: 327
: 335
: 335
: 341
: 328
: 358
: 329
: 324
: 418
: 303
: 299

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029