ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมภายใต้โครงการหมู่บ้านราชภัฎฯ 4-5 สิงหาคม 54 ณ บ้านนางอย ]
: 316
: 309
: 295
: 340
: 343
: 403
: 281
: 410
: 404
: 404
: 415
: 415
: 319
: 333
: 343
: 342
: 345
: 335
: 362
: 334
: 330
: 426
: 308
: 305

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029