ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ]
: 255
: 276
: 242
: 243
: 241
: 257
: 266
: 239
: 250
: 252
: 264
: 252
: 246
: 257
: 249
: 260
: 238
: 238
: 219
: 232
: 229

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029