ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ]
: 245
: 265
: 236
: 236
: 233
: 247
: 256
: 232
: 238
: 241
: 256
: 244
: 237
: 244
: 241
: 250
: 227
: 227
: 209
: 228
: 223

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029