ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมแก๊สชีวภาพ บ้านน้อยจอมศรี อ.เมือง จ.สกลนคร รุ่น 1 ]
: 262
: 257
: 230
: 312
: 235
: 227
: 222
: 214
: 204
: 198
: 220
: 227
: 217
: 215
: 212
: 216
: 219
: 219
: 231
: 221

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029