ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อบรมแก๊สชีวภาพ บ้านน้อยจอมศรี อ.เมือง จ.สกลนคร รุ่น 1 ]
: 270
: 268
: 242
: 323
: 246
: 237
: 233
: 227
: 212
: 206
: 232
: 239
: 228
: 226
: 224
: 222
: 228
: 227
: 245
: 229

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029