ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเผาถ่านและเก็บน้ำส้มควันไม้จากถังน้ำมัน 200 ลิตร รุ่น 1 ]
: 298
: 305
: 298
: 275
: 280
: 271
: 275
: 271
: 258
: 273
: 300
: 291
: 285

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029