ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ งานกาชาดประจำปี 2556 ]
: 178
: 154
: 153
: 166
: 170
: 153
: 164
: 152
: 167
: 156

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029