ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนครร่วมจัดอบรม ]
: 358
: 354
: 361
: 336
: 346
: 372
: 347

ไปที่หน้า : [1] 

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029