การผลิตแก๊สชีวภาพ จากมูลสัตว์

เป็นการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ โดยใช้ถัง PVC ขนาด 200 ลิตร เป็นถังหมักและที่แก็บแก๊สที่ได้จาการหมัก

Embed code :
Link :
หมวดหมู่วิดีโอ : พลังงานสู่อนาคต

วันที่ : 31 พ.ค. 2556
ที่มา :
ดู : 843

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029