ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญใช้ 13 ฟอนต์มาตรฐานสำหรับระบบงานราชการไทย

    คู่มือการติดตั้งฟอนต์ ดาวน์โหลดวันที่ : 3 พ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1132

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029