ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประกวดสารคดีสั้นชุด "รวมใจไทย ให้เป็นหนึ่ง"

 กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีสั้นชุด "รวมใจไทย ให้เป็นหนึ่ง" ในโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ

เนื้อหาของสาระคดี
     ๑. สะท้อนถึงสภาพความขัดแย้งของสังคมไทย
     ๒. แนวทางที่เสริมสร้างให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก ความสมัคคีต่อคนในชาติ รู้จักเสียสละ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กติกาการประกวด
    ๑. สารคดีสั้นความยาว ๓-๕ นาที พร้อมบทสารคดี
    ๒. บันทึกภาพในระบบที่มีความละเอียดสูง (HD)
    ๓. บันทึกเป็นไฟล์นามสกุล .MP4

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ประกาศผล ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

รางวัลการประกวด
รางวัลที่ ๑ เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมพร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๒ เงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมพร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท พร้อมพร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล เงินรางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ

ส่งผลงานได้ที่
กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

ติดต่อสอบถาม
โทร ๐๒-๒๙๗-๗๕๙๓-๔

 วันที่ : 12 มิ.ย. 2557
ที่มา : กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก
อ่าน : 788

 

ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680  หมู่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000
โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 358 ,042-743886  โทรสาร  042-970029